DÄRFÖR SKA DU VARA MEDLEM!

BFHS samlar företag och organisationer som tillhandahåller, utbildar i handhavande av hjärtstartare eller som på annat sätt är involverade i frågor som rör hjärtstartare.

Medlemskap i branschförening uppfattas ofta av kunder som en vilja att vara en seriös och ansvarsfull leverantör genom att följa gällande lagar, regler, riktlinjer och rekommendationer i branschen.
Som medlem i BFHS har du möjlighet att vara med och påverka branschen, få hjälp med frågor relaterade till hjärtstartare, tillsammans är det lättare att påverka myndigheter och andra organisationer.

Medlem i BFHS får:
  • Nätverk och mötesplats
  • Utbildningar relevanta för branschen
  • Möjlighet att påverka branschen
  • Använda varumärket vid marknadsföring
  • Listas som ansvarstagande företag i BFHS medlemsregister
Som medlem i BFHS åtar man sig att:
  • Informera och ge råd om standarden Hjärtsäker zon
  • Utbilda enligt riktlinjer från HLR-rådet
  • Följa gällande lagar och regelverk för hjärtstartare
  • Verka för en sund och ansvarsfull bransch

VAD VI GÖR

Årsmöte
I samband med årsmöte anordnas en eftermiddagskonferens med information kring aktuella områden och workshops.

Höstmöte
BFHS har som mål att anordna ett höstmöte vartannat år för att samla branschen och disktuera aktuella frågor och driva utvecklingen framåt. Då HLR-rådet håller en kongress

Utbildningar
BFHS har för sina medlemmar anordnat webkurser i marknadsföring, GDPR och standarden Hjärtsäker zon.

Arbetsgrupper

Arbetsmiljöverket
Gruppen har tillsammans med HLR-rådet och Hjärt-Lungfonden lämnat in en skrivelse inför Arbetmiljöverkets uppdatring av föreskriften Första hjälp och krisstöd, AFS 1999:7. Arbetsmiljöverket ska under 2020 påbörja uppdatering av sina föreskrifter. BFHS kommer att vara en av remissinstanserna för föreskriften Första hjälp och krisstöd.

Moral och etik
Gruppen för moral och etik kan i vissa fall träda in med hjälp av jurist när där företag använder sig av vilseledande marknadsföring, bryter mot konkurrenslagstiftningen eller på annat sätt beter sig klandervärt. Etik och moralgruppen har tagit fram en sida om jämförelsesidor som belyser regelverket kring sådana.

Hjärtstartarförsäkring utan självrisk
Efter flera års arbete kan nu BFHS medlemmar att teckna en försäkringslösning för till sina kunder genom Arctic.
En tidig önskan av medlemmarna var att kunna erbjuda sina kunder en försäkring till hjärtstartare. Syftet är att göra fler hjärtstartare tillgängliga dygnet runt genom att ägarna tack vare försäkringen vågar förvara dem utomhus men i larmat skåp med värme.
Försäkringen som är framtagen är en så kallad allriskförsäkring som utan självrisk täcker stöld och skadegörelse samt även ersätter förbrukningsmaterial och återställning i det fall hjärtstartaren används i skarpt läge. Försäkringen kan tecknas av företag som importerar eller återförsäljer hjärtstartare på den svenska marknaden. Företaget måste dock vara medlem i BFHS och även förbinda sig att försäkra samtliga hjärtstartare (av en viss modell) för att risken skall spridas på samtliga försålda enheter av det företaget. Kontakta BFHS försäkringspartner ARCTIC för mer information. 087460560 eller kundtjanst@arctic.se. Du kan också läsa mer om försäkringen hos Arctic